Kalkulačka pro výpočet odstupného 2024 (kdy je nárok na odstupné a kolik?)

Při ukončení zaměstnání výpovědí nebo dohodou (z důvodů, pro které vám zaměstnavatel může dát výpověď), máte nárok na odstupné. To je obvykle ve výši 1 až 3 průměrné výdělky (výjimečně je to 12 měsíců). V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je minimální zákonné odstupné v roce 2023.

Při ukončení zaměstnání, máte v určitých případech nárok, aby vám zaměstnavatel vyplatil odstupné. Nárok na odstupné vzniká při výpovědi ze strany zaměstnavatele, nebo pokud je pracovní poměr ukončen dohodou z důvodů, pro které vám zaměstnavatel může dát výpověď (viz paragraf 52, Zákoník práce).

Výše odstupného se odvíjí od počtu odpracovaných roků (nárok je na 1 – 3 průměrné měsíční výdělky).

Specifickým případem, je ukončení zaměstnání z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V takovém případě, může být nárok na 12 násobků průměrného výdělku (odstupné za 12 měsíců).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je minimální zákonné odstupné. Při ukončení zaměstnání, ale můžete mít nárok i na vyšší odstupné – pokud to bylo dojednáno ve vaší pracovní smlouvě, nebo pokud je to například součástí kolektivní smlouvy.

Kalkulačka: Výpočet minimálního odstupného při výpovědi v roce 2024

Pro výpočet výše odstupného je rozhodující odpracovaná doba a také váš průměrný měsíční výdělek (hrubý), v posledním ukončeném čtvrtletí.

Kalkulačka minimální odstupné 2024
Jak dlouho trval pracovní poměr
Došlo k ukončení zaměstnání
na základě lékařského posudku?

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Výpočet

Jaké jsou důvody pro ukončení zaměstnání a kdy je nárok na odstupné?

Pracovní poměr, může být podle zákoníku práce ukončen, několika různými způsoby. Nárok na odstupné je pouze v některých případech (pomineme situace, kdy si se zaměstnavatelem domluvíte něco jiného, nad rámec toho, co stanovuje zákon).

Výpověď od zaměstnavatele – zaměstnavatel vám může dát výpověď jen z určitých konkrétních důvodů (paragraf 52, Zákoníku práce). Například pokud se jedná o rušení zaměstnavatele, nebo jeho části, přesun zaměstnavatele, z organizačních důvodů nebo pro nadbytečnost, nebo zdravotní důvody (následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání), pak je nárok na odstupné

Výpověď ze strany zaměstnance – pokud dá výpověď zaměstnanec (bez ohledu na důvod), pak zpravidla není nárok na odstupné

Dohoda o ukončení pracovního poměru – zde je nárok na odstupné jen v případech, kdy je dohoda o ukončení pracovního poměru uzavírána z důvodů, pro které vám zaměstnavatel může dát výpověď (paragraf 52, ZP). V takovém případě je nárok na odstupné, i když se nejedná o výpověď, ale ukončení zaměstnání dohodou.

Okamžité zrušení pracovního poměru – okamžité zrušení je možné, spíše jen ve výjimečných případech. Ze strany zaměstnavatele jsou to situace, kdy zaměstnanec spáchá úmyslný trestný čin, nebo dojde k hrubému porušení povinností. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr jen ze zdravotních důvodů nebo v případě, že mu zaměstnavatel neplatí mzdu. Nárok na odstupné zpravidla není.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době – ve zkušební době zpravidla nebývá pracovní poměr ukončován výpovědí, ale jak zaměstnavatel, nebo i zaměstnanec mohou pracovní poměr ukončit v podstatě kdykoliv a bez udávání důvodu. Nárok na odstupné není.

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou – pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, nebo ke konkrétnímu, předem domluvenému datu. Při ukončení zaměstnání na dobu určitou nevzniká nárok na odstupné (vzniká ale nárok na náhradu mzdy za 2 měsíce, což by odpovídalo výpovědní době – nejedná se ale o odstupné v pravém slova smyslu)

Kolik je minimální odstupné při ukončení zaměstnání?

Výše minimálního odstupného se odvíjí od odpracované doby a od vaší průměrné hrubé mzdy (průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí). Odstupné se vyplácí v násobcích průměrného výdělku:

  • 1 průměrný výdělek, pokud zaměstnání trvalo méně než jeden rok
  • 2 průměrné výdělky, pokud zaměstnání trvalo méně než dva roky
  • 3 průměrné výdělky, pokud zaměstnání trvalo dva a více roků
  • 12 průměrných výdělků, pokud je pracovní poměr ukončen podle paragrafu 52d (zaměstnanec nemůže dále vykonávat zaměstnání kvůli následkům pracovního úrazu, nemoci z povolání, nebo protože byla překročena maximální doba, pro dané pracoviště)

V kolektivní smlouvě nebo v individuální pracovní smlouvě, ale můžete mít dojednáno i vyšší, než minimální zákonné odstupné.

Výpočet odstupného – z čeho se počítá výše odstupného?

Odstupné není průměrná mzda, jak se leckdo domnívá. Výpočet je trochu složitější. Pro odstupné je rozhodující průměrný hrubý měsíční výdělek.

Průměrný výdělek se počítá zpravidla z posledního ukončeného čtvrtletí (z něj vychází i výpočet podpory v nezaměstnanosti).

Průměrný výdělek se vypočítá, jako průměrný hrubý hodinový výdělek – vezeme se hrubá mzda (plat) a různé příplatky (jako například za práci přes čas). To se vydělí počtem odpracovaných hodin (včetně práce přes čas). A výsledkem je průměrný hrubý hodinový výdělek.

Pokud jste měli v posledním čtvrtletí neschopenku nebo třeba dovolenou, tak ta do výpočtu průměrného výdělku nevstupuje (náhrada mzdy za nemoc nebo za dovolenou se nezapočítá, ani takto zameškané hodiny).

Výsledkem výpočtu je průměrný hrubý hodinový výdělek. Ten se násobí vaší týdenní pracovní dobou (např. 40 hodin, nebo jiná). A to celé se násobí průměrným počtem týdnů v měsíci – koeficient 4,348.

Platí se z odstupného daně a sociální a zdravotní odjištění?

Průměrný výdělek je vypočítán jako hrubý. Platí se z něj tedy i daně. Z odstupného ale neplatíte sociální a zdravotní pojištění. To se platí jen z běžné mzdy (kam odstupné nespadá).

Daň je v roce 2024 ve výši 15% (pouze v případě, že byste díky odstupnému měli vyšší příjem, než 131 901 Kč za měsíc, tak by to bylo 23% – pokud to ale není vaše obvyklá mzda, tak by se vám daň zaplacená navíc, vrátila v daňovém přiznání).

Odstupné při ukončení zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti

Odstupné, které vám zaměstnavatel vyplatí při ukončení zaměstnání, nemá žádný vliv  na podporu v nezaměstnanosti. Podpora se počítá z průměrného výdělku – to že jste na konci zaměstnáni dostali odstupné, nemá žádný dopad na výpočet podpory (kvůli odstupnému určitě nebude nárok na vyšší podporu).

Od ledna 2024, už ani odstupné neovlivňuje výplatu podpory. Dříve to bylo tak, že po dobu, za kterou bylo vyplaceno odstupné (například 3 měsíce) se nevyplácela podpora od Úřadu práce (tj. první 3 měsíce jste sice byli zaregistrovaní na ÚP, ale nedostávali jste žádnou podporu).

Od ledna 2024 se ale změnily podmínky, a odstupné už nemá žádný dopad na výplatu podpory. Ta se vyplácí ihned, od začátku registrace na ÚP (tedy za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na podporu).

Odstupné a exekuce nebo insolvence

Pokud vám zaměstnavatel vyplatí odstupné, tak je to váš příjem na několik měsíců dopředu (dalších několik měsíců nemáte třeba nárok na podporu). Bylo by tedy asi nepříjemné, pokud by vám exekutor nebo insolvenční správce, zabavil celé odstupné. Dříve k tomu ale skutečně docházelo.

Podle aktuálního znění zákona (Občanský soudní řád, paragraf 299, odstavec 4), by se ale z dostupného měly vypočítat srážky stejně, jako by se jednalo o výplatu.

Pokud je to odstupné například za 3 měsíce, tak by se výpočet měl provést 3x a pokaždé by se měla zohlednit příslušná nezabavitelná částka. Část odstupného tak sice padne na úhradu exekuce nebo insolvence, ale rozhodně ne celé.